Wie we zijn en wat we doen

Toen het aantal ex-prinsen het getal elf naderde, trokken de met een eigen steek en sjerp getooide heren tijdens carnaval steeds meer met elkaar op. Ongedwongen, dat wel. Een gezamenlijk optreden tijdens de prinsenproclamatie van 1980 (Winfried I Smolders) met van de Luchtmachtkapel geleende sousafoons was aanleiding voor een eerste staatsiefoto waar op de ex-prinsen van toen al op een uiterst hechte groep lijken.  Van een convent was nog geen sprake, laat staan van een vereniging met statuten en rechtspersoonlijkheid. De toevallige en minder toevallige ontmoetingen leiden wel tot de oproep van enkele voorlieden – John Bertine, Jan Lauret en Jan van Wichem – om maandelijks bijeen te komen in de toenmalige Stephens Pub van De Vereeniging en informeel te praten en te nuilen over het Nijmeegs carnaval. Aldus geschiedde, met een regelmaat die de initiatiefnemers evenzeer verraste als de ex-prinsen, die met gezwinde spoed toetraden tot wat nu het Convent van ex-prinsen heet.

Een schaartje, afkomstig uit de winkelvoorraad van John Bertine, was in 1981 het eerste ordeteken, dat later werd opgevolgd door een heuse onderscheiding: een glas in een lachende (halve) maan, ontworpen door Toon I Heijmans.

De act in 1980 is vervolgd door een regelmatige, zij het niet jaarlijkse serie proclamatie-acts. Befaamde optredens waren: ‘Back to the Sixties’ (1992 en 2009), ‘Ode aan Graodus van Nijmegen’ (2001), ‘De stromende Waal’ (2004), ‘Light Orchestra’ (2013) en ‘Venetiaans Bal’ (2019)

In 2007, toen er wat grotere projecten met een financieel risico onderhanden waren, werd de informele vereniging omgezet in een ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’. De in de statuten vermelde oprichtingsdatum werd na een uitgebreid historisch onderzoek in de statuten van 31-12-2014 aangepast:

“ Voor de historisch juiste vastlegging wordt het omhangen van de ‘gouden schaartjes’ door John Bertine op elf januari negentienhonderd en eenentachtig (11-01-1981) als start van de Vereniging Prinsenconvent Knotsenburg gezien.”

Het doel van de verenging is het  behoud en versterken van de band tussen de ex-prinsen carnaval van Knotsenburg en het bijdragen aan de instandhouding van het carnaval in Knotsenburg als Nijmeegs erfgoed.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door bijeenkomsten te beleggen van ex-prinsen van Knotsenburg, publicatie van Schaaralaaf -het informatiebulletin van en voor ex-prinsen- en het regelmatig bijdragen aan carnavalsmanifestaties in Nijmegen (Knotsenburg).